Home Windows คำสั่ง Dos เบื้องต้น

คำสั่ง Dos เบื้องต้น

59121
0
SHARE

แนะนำคำสั่ง Dos เบื้องต้นสำหรับซ่อมคอมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

คำสั่ง Dos พื้นฐานพวก (CD,CHKDSK,Copy,Dir,Delete) อื่นๆอีกเราเอามาฝาก

CD คำสั่งเข้ำ-ออก ในไดเร็คทอรี่

CD (Change Directory) เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรเปลี่ยนไดเร็คทอรี่ในโหมดดอส เช่น ถ้ำต้องกำรรัน คำสั่งเกมส์ที่เล่นในโหมดดอส ซึ่งอยู่ในไดเร็คทอรี MBK ก็ต้องเข้ำไปในไดเร็คทอรีดังกล่ำวเสี่ยก่อนจึงจะรันคำสั่งเปิดโปรแกรมเกมส์ได้
รูปแบบคำสั่ง
CD [drive :] [path]
CD[..]
เมื่อเข้ำไปในไดเร็คทอรีใดก็ตำม แล้วต้องกำรออกจำกไดเร็คทอรีนั้น ก็เพียงใช้คำสั่ง CD\ เท่ำนั้นแต่ถ้ำเข้ำไปในไดเร็คทอรีย่อยหลำย ๆ ไดเร็คทอรี ถ้ำต้องกำรออกมำที่ไดรว์ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ให้ใช้คำสั่ง CD\ เพรำะคำสั่ง CD.. จะเป็นกำรออกจำกไดเร็คทอรีได้เพียงลำดับเดียวเท่ำนั้น
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
CD\ กลับไปที่ Root ระดับสูงสุด เช่น ถ้ำเดิมอยู่ที่ C:\>docs\data> หลังจำกใช้คำสั่งนี้ก็จะย้อนกลับไปที่ C:\ >
CD.. กลับไปหนึ่งไดเร็คทอรี เช่น ถ้ำเดิมอยู่ที่ C:\windows\command> หลังจำกนั้น ใช้คำสั่งนี้ก็จะก็จะย้อนกลับไปที่ C:\windows>

CHKDSK (CHECK DISK) คำสั่งตรวจเช็คพื้นที่ดิสก์

CHKDSK เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรตรวจสอบข้อมูลของหน่วยควำมจำ และกำรใช้งำนดิสก์หรือฮำร์ดดิสก์ กำรรำยงำนผลของคำสั่งนี้จะเข้ำไปตรวจสอบพื้นที่ไดเร็คทอรี และ FAT ของดิสก์ หรือไฟล์ เพื่อหำข้อมผิดพลำดของกำรเก็บบันทึก ถ้ำ CHKDSK พบว่ำมี Lost Cluster จะยังไม่แก้ไขใด ๆ นอกจำกจะใช้สวิตซ์ /f กำหนดให้ทำกำรเปลี่ยน Lost Cluster ให้เป็นไฟล์ที่มีชื่อไฟล์เป็น FILE0000.CHK ถ้ำพบมำกว่ำ 1 ไฟล์ อันต่อไปจะเป็น FILE0002.CHK ไปเรื่อย ๆ นอกจำกนี้ยังสำมำรถรำยงำนปัญหำที่ตรวจพบได้อีก อย่ำงเช่น จำนวน Bad Sector , Cross-ling Cluster (หมำยถึง Cluster ที่มีไฟล์มำกกว่ำหนึ่งไฟล์แสดงควำมเป็นเจ้ำของ แต่ข้อมูลใน Cluster จะเป็นของไฟล์ได้เพียงไฟล์เดียวเท่ำนั้น)
รูปแบบคำสั่ง
CHKDSK [drive:][[path]filename] [/F] [/V]
[drive:][path] กำหนดไดรว์ และไดเร็ทอรีที่ต้องกำรตรวบสอบ
filename ชื่อไฟล์ที่ต้องกำรให้ตรวจสอบ
/F สั่งให้ Fixes Errors ทันทีที่ตรวจพบ
/V ขณะที่กำลังตรวจสอบ ให้แสดงชื่อไฟล์และตำแหน่งของดิสก์บนหน้ำจอด้วย
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\WINDOWS>CHKDSK D: ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้งำนดิสก์ในไดรว์ D
C:\>CHKDSK C: /F ตรวจสอบ ไดรว์ C พร้อมกับซ่อมแซมถ้ำตรวจเจอปัญหำ

COPY คำสั่งคัดลอกไฟล์

Copy เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรคัดลอกไฟล์ จำกไดเร็คทอรีหนึ่งไปยังไดเร็คทอรีที่ต้องกำร คำสั่งนี้มีประโยชน์มำกควรหัดใช้ให้เป็น เพรำะสำมำรถคัดลอกไฟล์ได้ยำมที่ Windows มีปัญหำ
รูปแบบคำสั่ง
COPY [Source] [Destination]
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\COPY A:README.TXT คัดลอกไฟล์ชื่อ README.TXT จำกไดรว์ A ไปยังไดรว์ C
C:\COPY README.TXT A: คัดลอกไฟล์ชื่อ README.TXT จำกไดรว์ C ไปยังไดรว์ A
C:\INFO\COPY A:*.* คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในไดรว์ A ไปยังไดเร็คทอรี INFO ในไดรว์ C
A:\COPY *.* C:INFO คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในไดรว์ A ไปยังไดเร็คทอรี INFO ในไดรว์ C

DIR คำสั่งแสดงไฟล์และไดเร็คทอรีย่อย

เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรำยชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี คำสั่งนี้ถือเป็นคำสั่งพื้นฐำนที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำ เพื่อจะได้รู้ว่ำในไดรว์หรือไดเร็คทอรีนั้น ๆ มีไฟล์หรือไดเร็คทอรีอะไรอยู่บ้ำง
รูปแบบคำสั่ง
DIR /P /W
/P แสดงผลทีละหน้ำ
/W แสดงในแนวนอนของจอภำพ
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\>DIR ให้แสดงรำยชื่อไฟล์ และไดเร็คทอรีทั้งหมดในไดรว์ C
C:\>DIR /W ให้แสดงรำยชื่อไฟล์ และไดเร็คทอรีทั้งหมดในไดรว์ C ในแนวนอน
C:\>INFO\DIR /P ให้แสดงรำยชื่อไฟล์ และไดเร็คทอรีย่อยในไดเร็คทอรี INFO โดยแสดงทีละหน้ำ
C:\>INFO\DIR *.TEX ให้แสดงรำยชื่อไฟล์ทั้งหมดในไดเร็คทอรี INFO เฉพำะที่มีนำมสกุล TXT เท่ำนั้น
C:\> DIR BO?.DOC ให้แสดงรำยชื่อไฟล์ในไดรว์ C ที่ขึ้นต้นด้วย BO และมีนำมสกุล DOC ในตำแหน่ง ? จะเป็นอะไรก็ได้

DEL (DELETE) คำสั่งลบไฟล์

เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรลบไฟล์ ซึ่งต้องระมัดระวังในกำรใช้คำสั่งนี้ให้มำก
รูปแบบคำสั่ง
DEL [ชื่อไฟล์ที่ต้องกำรลบ]
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\>DEL BOS.VSD ลบไฟล์ในไดรว์ C ที่ชื่อ BOS.VSD
C:\>PROJECT\DEL JOB.XLS ลบไฟล์ชื่อ JOB.XLS ที่อยู่ในไดเร็คทอรี PROJEC ของไดรว์ C
D:\>DEL *.TXT ลบทุกไฟล์ที่มีนำมสกุล TXT ในไดรว์ D

FDISK ( Fixed Disk)

เป็นไฟล์โปรแกรมที่ใช้ในกำรจัดกำรกับพำร์ติชั่นของฮำร์ดิสก์ ใช้ในกำรสร้ำง ลบ กำหนดไดรว์ ที่ทำหน้ำที่บูตเครื่อง แสดงรำยละเอียดของพำร์ติชันบนฮำร์ดิสก์ จะเห็นว่ำเป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ต้องทำควำมรู้จักและศึกษำวิธีใช้งำน เพรำะสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำง ฮำร์ดดิสก์ให้มีหลำย ๆ ไดรว์ก็ได้
รูปแบบคำสั่ง
FDISK /STATUS
ตัวอย่ำงกำรใช้งำนโปรแกรม
A:>\FDISK เริ่มใช้งำนโปรแกรม
A:\>FDISK /STATUS แสดงข้อมุลเกี่ยวกับพำร์ติชันบนฮำร์ดดิสก์

FORMAT คำสั่งฟอร์แมตเครื่อง

เป็นคำสั่งใช้จัดรูปแบบของดิสก์ใหม่ คำสั่งนี้ปกติจะใช้หลังกำรแบ่งพำร์ชันด้วยคำสั่ง FDISK เพื่อให้สำมำรถใช้งำนฮำร์ดดดดิสก์ได้ หรือฝช้ล้ำงข้อมูลกรณีต้องกำรเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดในฮำร์ดิสก์
รูปแบบคำสั่ง
FORMAT drive: [/switches]
/Q ให้ฟอร์แมตแบบเร็ว ซึ่งจะใช้เวลำน้อยลง (Quick Format)
/S หลังฟอร์แมตแล้วให้คัดลอกไฟล์ระบบลงไปในไดรว์นั้นด้วย เพื่อให้ไดรว์ที่ทำกำรฟอร์แมตสำมำรถบูตได้
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
A:\>FORMAT C: /S ฟอร์แมตไดรว์ C แล้วให้คัดลอกไฟล์ระบบลงไปในไดรว์ด้วย
C:\>FORMAT A: /Q ฟอร์แมตไดรว์ A แบบ Quick Format

MD คำสั่งสร้ำงไดเร็คทอรี

MD (Make Directory) เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรสร้ำงไดเร็คทอรี คำสั่งนี้จะช่วยให้สำมำรถสร้ำงไดเร็คทอรีชื่ออะไรก็ได้ที่เรำต้องกำร แต่ต้องมีกำรตั้งชื่อที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของ Dos
รูปแบบคำสั่ง
MD [drive:] path
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
D:\> MD TEST สร้ำงไดเร็คทอรี TEST ขึ้นมำในไดรว์ D
D:\>DOC\MD TEST สร้ำงไดเร็คทอรีที่ชื่อ TEST ขึ้นมำภำยในไดเร็คทอรี DOC

REN (RENAME) คำสั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์

เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรเปลี่ยนชื่อไฟล์ และส่วนขยำย โดยคำสั่ง REN นี้ไม่สำมำรถใช้เปลี่ยนชื่อไดเร็คทอรีได้
รูปแบบคำสั่ง
REN [ชื่อไฟล์เดิมล [ชื่อไฟล์ใหม่]
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\REN BOS.DOC ANN.DOC เปลี่ยนชื่อไฟล์ BOS.DOC ในไดรว์ C เป็น ANN.DOC
C:\REN C:\MAYA\BOS.DOC PEE.DOC เปลี่ยนชื่อไฟล์ BOS.DOC ในไดเร็คทอรี MAYA ให้เป็น PEE.DOC
C:\REN A:*.*TEX *.OLD เปลี่ยนส่วนขยำยของไฟล์ชนิด TXT ทุกไฟล์ในไดรว์ A ให้เป็น OLD

SCANDISK

คำสั่ง SCANDISK เป็นคำสั่งตรวจสอบพื่นที่ฮำร์ดดิสก์ สำมำรถใช้ในกำรตรวบสอบปัญหำต่ำง ๆ ได้ และเมื่อ SCANDISK ตรวจพบป ญหำ จะมีทำงเลือกให้ 3 ทำงคือ FIX IT , Don’t Fix IT และ More Info ถ้ำไม่เข้ำใจปัญหำที่เกิดขึ้นให้เลือก More Info เพื่อขอข้อมูลเพิ่มก่อนตัดสินใจต่อไป
ถ้ำเลือก FIX IT จะเป็นกำรสั่งให้ Scandisk ทำกำรแก้ไขปัญหำที่พบ ถ้ำกำรซ่อมแซมสำเร็จโปรแกรมจะมีรำยงำนที่จอภำพให้ทรำบ ส่วน Don’t Fix IT คือให้ข้ำมปัญหำที่พบไปโดยไม่ต้องทำกำรแก้ไข
รูปแบบคำสั่ง
SCANDISK [Drive:]/AUTOFIX
/AUTOFIX ให้แก้ไขปัญหำโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
A:\>SCANDISK C: ทำกำรตรวจสอบปัญหำในไดรว์ C
A:\>SCANDISK D:/AUTOFIX ทำกำรตรวจสอบปัญหำในไดรว์ D และแก้ไขอัตโนมัติ

Type คำสั่งดูข้อมูลในไฟล์

Type เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงเนื้อหำภำยในไฟล์บนจอภำพ คำสั่งนี้จะใช้ได้กับไฟล์แบบ Text ส่วนไฟล์โปรแกรมต่ำง ๆ จะไม่สำมำรถอ่ำนได้
รูปแบบคำสั่ง
TYPE [ชื่อไฟล์ที่ต้องกำรอ่ำน]
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\>Type AUTOEXEC.BAT แสดงเนื้อหำภำยในไฟล์ AUTOEXEC.BAT
C:\>NORTON\TYPE README.TXT แสดงเนื้อหำภำยในไฟล์ README.TXT ในไดเร็คทอรี NORTON

XCOPY คำสั่งคัดลอกทั้งไดเร็คทอรีและทั้งหมดในไดเร็คทอรี

XCOPY เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรคัดลอกไฟล์ได้เหมือนคำสั่ง COPY แต่ทำงำนได้เร็วกว่ำ และสำมำรถคัดลอก ได้ทั้งไดเร็คทอรีและไดเร็คทอรีย่อย
รูปแบบคำสั่ง
XCOPY [ต้นทำง] [ปลำยทำง] /S /E
/E ให้คัดลอกไดเร็คทอรีย่อยทั้งหมดรวมถึงไดเร็คทอรีย่อยที่ว่ำงเปล่ำด้วย
/S ให้คัดลอกไดเร็คทอรีย่อยที่ไม่ว่ำงเปล่ำทั้งหมด
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\>XCOPY BACKUP F: /S /E คัดลอกทุกไฟล์และทุกไดเร็คทอรีย่อย BACKUP ไปไว้ในไดรว์ F
C:\>PRINCE>XCOPY *.VSD A: คัดลอกทุกไฟล์ที่มีนำมสกุล VSD ในไดเร็คทอรี PRINCE ไปที่ไดรว์ A
ข้อควำมแจ้งปัญหำในดอส
ในกำรทำงำนบนดอสบำงครั้งก็เกิดปัญหำได้บ่อย ๆ เหมือนกัน ซึ่งกำรเกิดปัญหำแต่ละครั้งก็จะมีข้อควำมแจ้งให้ทรำบว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นนั้น มีสำเหตุจำกอะไร ต่อไปนี้เป็นข้อควำมแจ้งปัญหำที่มักพบได้บ่อย ๆ มีดังนี้
Abort, Retry, Fail ?
จะพบได้ในกำรณีที่ไดรว์ไม่มีแผ่นดิสก์อยุ่แล้วเรียกใช้ข้อมูลจำกไดรว์นั้น กำรแก้ไขก็นำแผ่นดิสก์ที่ต้องกำรใช้มำใส่เข้ำไป
กดปุ่ม < R > (Retry) : กำรทำงำนจะทำต่อจำกงำนที่ค้ำงอยู่ก่อนเกิดควำมผิดพลำด
กดปุ่ม < A > (Abort) : รอรับคำสั่งจะไปอยู่ในไดรว์ที่สั่งงำนล่ำสุด
กดปุ่ม < F > (Fail) : เมื่อต้องกำรยกเลิกกำรทำงำน และเปลี่ยนไดรว์ให