Home Firewall

Firewall

รับวางระบบ Firewall , รับติดตั้ง Firewall , วางระบบ Firewall , Setup Firewall , ขายจำหน่าย Firewall

ขายจำหน่าย Firewall Zyxel , Fortigate รับออกแบบติดตั้ง Firewall สำหรับป้องกันการบุกรุกจากภายในและภายนอกจากองค์กร ป้องกันการใช้งานอินเตอร์เน็ต บล๊อก Application ต่างๆ

ความสามารถเบื้องต้นของ Firewall

 • ป้องกันการใช้งาน Website
 • ป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก
 • สามารถป้องกันไวรัสได้บ้างรุ่น
 • บันทึกข้อมูล(LOG) เวลาเข้าออก
 • ทำการ Login ก่อนถึงออกอินเตอร์เน็ตได้

ขายจำหน่าย Firewall Zyxel พร้อมรับติดตั้ง Firewall

 • Zyxel SBG3300 4,500 บาท
 • Zyxel USG 40-UTM  14,500 บาท
 • Zyxel USG 110-UTM  25,500 บาท

ZyXEL-usg

ขายจำหน่าย Firewall Fortigate พร้อมรับติดตั้ง

 • FG-30D-BDL 24,528 บาท
 • FWF-30D-BDL 28,171 บาท
 • FWF-50E-BDL 38,042 บาท
 • FWF-60D-BDL 37,542 บาท
 • FG-70D-BDL 51,258 บาท

รับงาน MA Firewall งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์